AWS
1.1、AWS简介

AWSAmazon Web Services

AWS是亚马逊的公有云云平台。

AWS官网:https://aws.amazon.com

AWS中国版官网:https://amazonaws-china.com