Wi-Fi Alliance
1.0、参考
1.1、Wi-Fi Alliance简介
英文全称:Wi-Fi Alliance
英文简称:WFA
中文名称:Wi-Fi联盟
组织性质:商业联盟
成立时间:1999年
总部地点:美国 德州 奥斯汀
官方网址:https://www.wi-fi.org

Wi-Fi的名称由来,有人说是Wireless Fidelity的简称, 因为在WFA成立之初,很多广告和官网上也曾出现过Wireless Fidelity的称呼,不过, 现在已经无法找到了,官方也没有明确的说法。

Wi-FiWFA的注册商标。

Wi-Fi技术是基于IEEE 802.11协议族的。

WFA的工作是Wi-Fi认证商标授权

1.2、Wi-Fi的版本
GenerationIEEE 802.11
Wi-Fi 6IEEE 802.11ax
Wi-Fi 5IEEE 802.11ac
Wi-Fi 4IEEE 802.11n
Wi-Fi 3IEEE 802.11i
Wi-Fi 2IEEE 802.11b
Wi-Fi 1IEEE 802.11a
1.3、WFA制定的标准