softwareupdate
1.1、sips简介

a command-line tool to update system software.

softwareupdate的帮助:

示例:

softwareupdate -l     //列出可用的更新
softwareupdate -i -a  //安装所有更新
softwareupdate -i -r  //安装强烈推荐的更新
softwareupdate -i xx  //安装指定名称的更新