ldd
1.0、参考
1.1、ldd简介
short for:ld dump
是什么 ?:a command-line tool to print shared object dependencies.
1.2、ldd命令的使用格式
ldd --help
ldd --version
ldd [option]... <FILE>...
1.2.1、ldd --help

显示ldd命令的使用帮助。

1.2.2、ldd --version

显示ldd命令的版本信息。

1.2.3、ldd [option]... <FILE>...

示例:

ldd libxx.so
ldd $(command -v ldd)