lodepng
1.1、lodepng简介
是什么 ?:PNG encoder and decoder in C and C++.
开发语言:CC++
源码仓库:https://github.com/lvandeve/lodepng
1.2、通过包管理器安装lodepng
操作系统包管理器安装命令
Allvcpkg
vcpkg install lodepng
vcpkg install lodepng:x64-osx
vcpkg install lodepng:x64-linux
vcpkg install lodepng:x64-windows
Androidndk-pkgndk-pkg install lodepng
iOSxcpkgxcpkg install lodepng
1.3、通过编译源码安装lodepng
1.4、lodepng中包含的头文件
1.5、lodepng中包含的库文件
  • liblodepng.{a | so | dylib}
  • liblodepng_util.{a | so | dylib}