gulp.dest
1.1、gulp.dest(String dir [, Object options])

将内容保存到指定的文件夹中,保存的文件名称与原来的文件名相同。文件夹如果不存在,将会创建。

这个函数的返回值是一个可写的流。

示例:

gulp.src('./client/templates/*.jade')
    .pipe(jade())
    .pipe(gulp.dest('./build/templates'))
    .pipe(minify())
    .pipe(gulp.dest('./build/minified_templates'));